CASE STUDY 1

KTH, Science Park och utvecklingen av Norra Stadskärnan

År 2012 kom chockbeskedet från ledningen i AstraZeneca. Den stora forskningsenheten skulle flyttas från Södertälje. Från en dag till annan försvann över 1 100 jobb hos en av stadens största arbetsgivare. Men försvann framtidshoppet? Nej, och idag vet vi att mycket gott kom ur nedläggningen. Satsningen på Södertälje Science Park i och runt de övergivna lokalerna initierades som ett regeringsuppdrag. I november 2014 samlades hundratalet representanter från företag, forskningsinstitut, akademier, offentlighet och Södertälje kommun för att tillsammans ta de första stegen.

Kommunen tillsammans med Scania, AstraZeneca, KTH och fastighetsbolaget Acturum lyckades därefter inspirera dåvarande regeringen att satsa omkring 1,5 miljarder kr över 10 år på en denna nya mötesplats för forskning och utbildning. Resultatet; Södertälje Science Park, har blivit ett branschöverskridande, starkt och långsiktigt samarbete inom utveckling, innovation, utbildning och forskning.

En viktig del av satsningen var etableringen av KTH:s nya Campus som idag tillhandahåller 1 200 studieplatser för ingenjörsutbildningar med fokus på hållbar produktion. Samverkan hålls levande genom att aktörer såsom Södertälje Cityoch Södertälje kommun bjuds in emellanåt för att hålla kurser med ungdomar där temat kopplar till utvecklingen av vår gemensamma stadskärna.

Idag har en helt ny stadsdel växt fram runtomkring platsen. Norra Stadskärnan är den största utbyggnaden av Södertäljes stadskärna sedan 1960-talet. Etapp 1 och 2 av Kvarteret Sländan, med 800 nya bostäder stod klart år 2020. I november 2022 öppnade destinationshotellet Ad Astra by Elite i AstraZenecas gamla huvudkontor, där ambitionen var att ta Rivieran till Södertälje med italienska restauranger, ett fantastiskt spa och aktiviteter som boule och biograf.

Den offentliga miljön i området har också utvecklats. I stället för den tidigare mörka, otrygga sträcka som dividerat stadsdelarna skapas nu ett upplyst gång- och cykelstråk med närhet till parker, grönområden och trivsamma platser som främjar rekreation och möjligheter till möten mellan människor i stadsmiljön. Med fler bostäder kommer också behovet av fler lekplatser. Astraparken vid Campusområdet skapas med fokus på häng och kulturutövning, medan Kvarnlunden blir en plats för barns lek, som också erbjuder lugn och ro kring en vacker fontän.

En strandpromenad skapas längs kanalen, som knyter ihop norra och södra delarna av stadskärnan. Projektet är en samverkan mellan Södertälje kommun, Sjöfartsverket och Trafikverket. Stråket utformas som en mötesplats där gröna öar binder ihop kajen med strandvegetationen och länkar samman promenaden till en helhet.

Förvandlingen i norra stadskärnan innebär inte bara att Södertäljes centrum fysiskt utvidgats, men även att hela stadskärnan vuxit med 50% fler invånare. Och kanalen kommer äntligen komma till sin rätt i stadsmiljön.

Resultat: Stadsdelarna har kommit närmare varandra. Stadskärnan är en levande plats och ett nav där näringslivet möter studenter, studenter möter Södertäljebor, Södertäljebor möter dagpendlare och aktörer såsom AstraZeneca och Scania har äntligen blivit närvarande aktörer i stadskärnans utveckling.

Tom Tits Experiment, Sveriges första och största vetenskapscentrum, ligger i anslutning till Södertälje Science Park. Deras mission är att väcka intresse för naturvetenskap och teknik genom lust och upptäckarglädje. Sammanlagt finns 450 experiment i utställningen. Tom Tits Experiment driver numera också egen förskola som är unik i världen genom att ha sin verksamhet i direkt anslutning till ett science center. För Södertälje är det ett fantastiskt sätt att ge eleverna goda förutsättningar till ett utvecklande framtida studieliv.

Grafikens Hus ger nytt hem åt delar av Kungliga Konsthögskolans grafikverkstad. Ett nytt museum öppnar 2024 och förstärker platsens utbud med innovation, forskning, vetenskap och konst. En nybyggd Konstpaviljong med öppen scen invigs i Astraparken våren 2023, där utformningen bygger på en workshop som Grafikens Hus höll med stadens invånare för att uppmärksamma konstens möjligheter i stadsutvecklingsprocesser.

MatLust, det nationellt uppmärksammade EU-projektet, drivs från Science Park. MatLust är en utvecklingsnod vars syfte är att stärka tillväxt och hållbarhet inom med fokus på miljö och hälsa.

”Science Park kommer påverka Södertälje väldigt mycket. Genom öppnandet av Science Park kommer utvecklingen av kunskapsstaden Södertälje ta fart. Tillsammans med våra världsledande aktörer Scania, AstraZeneca och KTH visar vi att Södertälje är ett expansivt område för företagande, innovation, forskning och högre utbildning.”

– Rickard Sundbom, dåvarande stadsdirektör, inför invigningen av Södertälje Science Park i januari 2018.

År 2020 nominerades Södertälje till ”Årets Kommunala Innovation”. Utmärkelsen hyllar de som skapat goda förutsättningar för innovation som bidragit till nya lösningar och betydande skillnad för medborgare och verksamhet. Södertälje nominerades utifrån verksamheten på Telge Tillväxt, ett bolag som gått från innovativ idé år 2011 till en hållbar och självfinansierad verksamhet som har lyckats med uppdraget att kraftigt minska ungdomsarbetslösheten.

 FAKTARUTA CASE STUDY 1

 Samverkanspartners

AstraZeneca, Scania, KTH, Södertälje kommun, Södertälje City, Elite Hotels, Acturum, Nivå Landskapsarkitektur, Fastighetsbolaget Magnolia, Sjöfartsverket och Trafikverket.

 Resultat

  • En ny entré till stadskärnan
  • Nygestaltade offentliga rum och parker. Även gator och stråk inom kort
  • Ny belysning i området
  • 800 nya bostads- och hyresrätter
  • Nytt destinationshotell med 160 rum, SPA och restauranger av internationell klass
  • 1 200 studieplatser
  • Västra Mälarhamnen renoveras
  • Flera nyetablerade företag ger liv åt platsen